Ankeiler: Windparken, kringlooplandbouw, duizenden extra woningen, natuur en recreatie. Om alle Gelderse ambities te realiseren, is bijna 2 keer de oppervlakte van de provincie nodig.

- Windparken, kringlooplandbouw, duizenden extra woningen, natuur en recreatie. Om alle Gelderse ambities te realiseren, is bijna 2 keer de oppervlakte van de provincie nodig. Daarom moeten er in Gelderland keuzes gemaakt worden. Wat kan er wel op een bepaalde plek en wat niet? En waar zijn opgaven slim te combineren? Deze puzzel wil de Provincie Gelderland het komende jaar samen met inwoners, gemeenten en andere partijen leggen. In juli 2023 moet dit resulteren in een nieuwe ruimtelijke kaart van Gelderland, die wordt aangeboden aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Meer ruimte nodig

'De druk op de ruimte neemt toe. We hebben 2 keer Gelderland nodig om alle ambities voor wonen en werken, natuur, landbouw en energie waar te maken. We moeten scherpe keuzes maken en opgaven slim combineren. Niet alles kan. Samen met inwoners, regio’s en gemeenten gaan we de ruimtelijke kaart van Gelderland opnieuw intekenen', zegt Gelders gedeputeerde Peter Kerris.

Meer opgaven, minder ruimte

'Willen we Gelderland in de toekomst leefbaar houden, dan moeten we daar nú wat voor doen. De komende jaren moeten er meer dan 100.000 nieuwe woningen komen maar er is ook ruimte nodig voor natuur, landbouw, economie en een duurzame energievoorziening. We moeten meer rekening houden met het veranderende klimaat. Tegelijk willen we goed bereikbaar zijn en onze provincie aantrekkelijk houden voor inwoners en bedrijven. Dit vraagt om een goede afweging tussen verschillende – soms botsende – opgaven en belangen.'

Ruimte slimmer benutten

De Provincie Gelderland wil de schaarse ruimte slimmer benutten. Wat kan waar wél en wat kan, met het oog op de toekomst, beter niet? Daarbij ziet Gelderland een aantal dillema’s:

Samen met betrokken partijen wil de provincie per gebied gaan kijken wat er kan en wat er nodig is. 'Door scherpe keuzes te maken en slimme verbindingen te leggen kunnen we meer met de ruimte doen en zorgen we dat de ruimte in Gelderland beter in balans is, 'aldus de provincie.

De Minister voor VRO heeft de provincies gevraagd voor 1 juli 2023 de puzzel voor de ruimtelijke kaart te leggen en met plannen te komen. Met de provincie als gebiedsregisseur. De provincie opent op 23 juni 2022 het Gelders Ruimtegesprek met gemeenten en waterschappen. Daarna wordt een ‘tour de Gelderland’ georganiseerd om de ruimtelijke puzzel breed onder de aandacht te brengen. Kerris: ´Samen tekenen we komend jaar de kaart in en maken we werk van de ruimte in Gelderland!´

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel