ELBURG - Maandagavond was de raad weer bijeen om besluiten te nemen. Er stonden 7 hamerstukken op de agenda en 1 debatonderwerp; het Initiatiefvoorstel Keuzevrijheid voor zondagsopening van de winkels in Elburg, dat ingediend was door fractie VVD Elburg en mede ondersteund/ingediend was door de fracties LEV, Samen Vooruit en CDA.

Hieronder een kort overzicht van welke besluiten zijn genomen:

• Initiatiefvoorstel Keuzevrijheid voor zondagsopening van winkels in Elburg - 8 voor en 10 tegen --> dit voorstel is niet aangenomen

Als hamerstuk werden de volgende raadsvoorstellen aangenomen:

• Openbaarheid Veldwegje Doornspijk

• Visie huisvesting gemeentelijke organisatie

• Vaststellen definitief bestemmingsplan Berkenweg 7 Doornspijk

• Jaarstukken 2021 en concept-programmabegroting en 1e en 2e begrotingswijziging GGD NOG

• Herziening 2022 diverse grondexploitaties

• Voorjaarsrapportage 2022

• Kadernota 2022

De vergadering is hier terug te kijken.

Aanstaande maandag 4 juli is een extra raadsvergadering. Dan staat o.a. de Jaarrekening 2021 op de agenda.

De actuele en volledige agenda is via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl in te zien.

Deel dit artikel