OLDEBROEK - De jaarrekening 2021 van de gemeente Oldebroek sluit met een positief resultaat van 923.000 euro. Hiervan komt 676.000 euro voort uit een terugvloeiing van een gedeeltelijke uitvoering van de taak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Enkele andere posten vloeien eveneens in de reserves, waarmee het overschot uitkomt op 125.000 euro. 2021 was een hectisch jaar dat in het teken stond van corona. Daarbij had Oldebroek te maken met maatregelen die van invloed waren op de samenleving, dee gemeente en de financiële situatie.

Ben Engberts, wethouder financiën: “Door het loslaten van de coronamaatregelen in het begin van 2021 zijn de sociale contacten toen gelukkig weer toegenomen. Het maatschappelijke en economische leven kwam zo goed en kwaad als dat ging weer op gang. Er is, net als in 2020, veel geld ter ondersteuning uitgegeven vanuit de coronareserve. Helaas namen de besmettingen in de maand oktober weer toe en volgden voor het einde van het jaar nieuwe en harde coronamaatregelen, waarmee corona in totaal een grote invloed heeft gehad op onze samenleving in het jaar 2021.”

Speerpunten 2021

Er is vanwege de coronapandemie veel extra werk verzet, bijvoorbeeld vanwege de door het Rijk vastgestelde compensatieregelingen. Daarnaast is er hard gewerkt om inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties te ondersteunen. Ondanks dat zijn er ook in 2021 diverse successen behaald:

• Het meldpunt drugs is verbreed tot meldpunt ondermijning. Een aantal meldingen heeft geleid tot concrete acties. Dit zorgt voor beter inzicht in meldingen over onze gemeente.

• Uit de klanttevredenheidsonderzoeken Wmo, Q4C van het CJG en uit de uitstroom naar werk of school (Participatiewet) blijkt dat de gemeente in staat is geweest inwoners te ondersteunen.

• 90% van de nieuwbouwwoningen is verkocht aan mensen uit de gemeente Oldebroek.

• Met de provincie Gelderland is een akkoord bereikt over de financiering van de overschrijding van kosten bij de afslag A28-H2O. De start van de aanleg in 2022 is daarmee zeker gesteld.

• Per 1 januari 2021 is diftar ingevoerd. Inwoners van de gemeente Oldebroek zijn circa 30% minder restafval gaan aanbieden in vergelijking met 2020. Het doel van maximaal 100 kg per inwoner per jaar komt in zicht, maar het kan nog beter.

Gemeenteraad besluit

Het college legt de jaarrekening met accountantsverklaring aan de gemeenteraad voor. Op donderdag 7 juli 2022 wordt de jaarrekening behandeld door de raad, die uiteindelijk bepaalt of deze akkoord is. De definitieve jaarrekening is na publicatie te vinden op www.oldebroek.nl/financien.

Deel dit artikel