Overzicht werkzaamheden ten behoeve van verbeteren rietzone

Overzicht werkzaamheden ten behoeve van verbeteren rietzone

ELBURG - Vorige week is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor een natuurproject langs de Veluwemeerkust bij Elburg. Ook wel bekend als het Ecolint Elburg. Het verkeer op de parallelweg van de Flevoweg kan hinder ondervinden van de aanvoer van materialen, zoals rijplaten. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit -onder andere- het inrichten van het opslagterrein. Begin augustus start het eerste maaiwerk.

Verbetering en uitbreiding rietzone

Na de voorbereidende werkzaamheden wordt, in opdracht van de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente Elburg, gestart met verbetering en uitbreiding van de rietzone bij de Ludgeruskerk en de Korte Waarden.

De eerste fase bestaat uit het verbeteren van de rietzone Korte Waarden. En het plaatsen van anti vraatrasters langs de rietzone tussen de Ludgeruskerk en Korte Waarden. Het plaatsen van de rasters zal vanaf de waterkant uitgevoerd worden. Het werk in de Korte Waarden wordt vanaf de Parallelweg via rijplaten uitgevoerd. Belangstellenden zijn welkom om het werk van dichtbij te bekijken.

Waarom wordt de rietzone verbeterd en verbreed?

De bestaande kuststrook tussen Elburg en Doornspijk maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Veluwse Randmeren. De rietkragen zijn zeer geschikt voor de grote karekiet en de roerdomp, om te rusten en te broeden. Dit gebied gebruiken we ook voor recreatie. Er wordt gevaren, gezwommen en er zijn diverse kleinschalige recreatieve verblijven. Daardoor is dit gebied als leefgebied voor de grote karekiet en roerdomp minder geschikt en van onvoldoende omvang.

Door de uitvoering van deze natuurontwikkeling ontstaat er een nieuwe balans. De nieuwe natuur omvat een oppervlakte van minimaal 8 hectare. Een deel van dit gebied zal gedurende het hele jaar worden afgesloten. Hierdoor krijgen de grote karekiet en roerdomp, maar ook andere beschermde moerasvogels, meer (aangesloten) leefruimte. Door de nieuwe natuurontwikkeling is er ook voldoende ruimte voor de bestaande rechten en belangen van de recreanten. Uiteindelijk volgt een nieuw bestemmingsplan waar beide belangen (natuur en recreatie) worden geborgd. De gemeente legt het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor 1 januari 2023 ter inzage.

Voor meer informatie, zie de projectpagina Ecolint Elburg op www.gastvrijerandmeren.nl.

Deel dit artikel