ELBURG - De gemeente Elburg is voornemens grond te verkopen aan de eigenaren van het aangrenzende percelen Bovendwarsweg 27, Vale Ouwelaan 147 en Oude Bovendwarsweg 35. Het betreft grond wat uitsluitend gebruikt mag worden als tuin.

De gemeente is van mening dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er per perceel slechts één serieuze gegadigde is voor aankoop van deze grond. De gemeente verkoopt stroken gemeentegrond uitsluitend aan aangrenzende eigenaren.

Er is geen aanleiding voor de verkoop van deze grond aan andere potentiële geïnteresseerden en deze een mededingingspositie te geven ten aanzien van aankoop van die grond. Deze situatie wordt daarom als een uitzondering op het gelijkheidsbeginsel dat voor grondverkoop een passende mate van openbaarheid aan meerdere potentiële geïnteresseerden moet worden geboden.

Mocht u van mening zijn dat deze situatie ten onrechte als uitzondering wordt beschouwd (en dat u wellicht zelf in aanmerking moet komen voor de koop van dit perceel) dan kunt u dit binnen 20 dagen na de eerste dag van deze publicatie, met opgave van redenen, schriftelijk melden bij de gemeente.

Deel dit artikel