Ankeiler: De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 9 maart 2023 verschillende besluiten genomen.

- De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 9 maart 2023 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

Voorstel beschikbaarstelling kredieten huisvestingsprogramma onderwijs 2023 (t.b.v. Eben Haëzerschool, Oldebroek).

De gemeenteraad heeft unaniem besloten € 805.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het schoolgebouw van de Eben Haëzerschool in Oldebroek. Daarbij heeft de raad unaniem een amendement van SGP, VVD, ABO, ChristenUnie en CVO aangenomen om gelijk ook levensduur verlengende renovatie en verbetering binnenklimaat bestaand gebouw mogelijk te maken door beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van € 667.347.

Voorstel vaststelling cultuurnota gemeente Oldebroek en beschikbaarstelling budget.

De gemeenteraad heeft de cultuurnota gemeente Oldebroek unaniem gewijzigd vastgesteld, en voor verbreding cultuurdeelname een structureel budget van € 15.000 beschikbaar gesteld. De unaniem aangenomen wijziging volgens amendement van CVO, Duurzaam Oldebroek en ABO betreft het toevoegen van een actiepunt aan de cultuurnota over het behoud van de Oldebroekse identiteit.

Motie vervolg verplaatsing WHC

De fractie van ABO heeft, afzonderlijk van de vergaderagenda, een motie ingediend met een opdracht aan het college van B&W, om opnieuw de (negatieve) uitkomst te beoordelen van het onderzoek verplaatsing voetbalvereniging WHC en bouw woningen op de achterblijvende locatie. Met 7 stemmen voor (ABO, CVO) en 12 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek, VVD) is de motie verworpen.

Zonder bespreking

Zonder bespreking zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen de volgende voorstellen van het college van B&W:

Vaststellen visie woningbouw Noordeinde inclusief afwegingskader.

Vaststellen nota Grondprijsbeleid 2023-2024.

Vaststellen verordening Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren en beschikbaarstelling van budget.

Afgeven algemeen belang verklaring gescheiden inzameling GFTe-afval bij basisscholen in de gemeente.

Beschikbaar stellen € 138.515 voor verduurzaming dorpshuis ’t Grinthuus (’t Loo).

Herbenoemen leden commissie bezwaarschriften.

Geen wensen en bedenkingen indienen inzake het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 9 maart 2023. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, telefoonnummer 0525 63 82 00, e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Deel dit artikel