Ankeiler: Half juni heeft de gemeente Oldebroek een brief ontvangen van het COA waarin staat dat ze voornemens zijn om een asielzoekerscentrum aan de Bovendwarsweg te realiseren.

Wat weten we over het AZC aan de Bovendwarsweg in Oldebroek? Half juni heeft de gemeente Oldebroek een brief ontvangen van het COA waarin staat dat ze voornemens zijn om een asielzoekerscentrum aan de Bovendwarsweg te realiseren. In deze brief verzoekt het COA de gemeente medewerking te verlenen. In de raadsvergadering van 29 juni hebben we besloten om als gemeente in gesprek te gaan met het COA om te horen wat de concrete plannen zijn en onze vragen en opmerkingen met het COA te delen.

.In de zomer heeft de gemeente contact gehad met het COA om de zorgen van omwonenden te bespreken en te horen wat de precieze plannen zijn. Maar voordat er verder gesproken wordt over de uitvoerbaarheid van de plannen wil het college nog diverse zaken hebben uitgezocht door het COA. Geeft het beleid van Natura 2000, het huidige stikstofbeleid en de ligging van het ASK naast de beoogde locatie belemmeringen voor de plannen? Zolang deze vragen niet concreet beantwoord zijn heeft verder overleg en uitwerking van de plannen geen zin.

Maar er wordt toch gesproken over een AZC van minstens 300 mensen?

Er zijn door het COA officieel nog geen aantallen genoemd. Het getal van 300 komt omdat het COA verschil maakt tussen een volledig zelfstandig AZC en een kleinschalig AZC. Bij minimaal 300 mensen is er sprake van een zelfstandig AZC waarbij alle voorzieningen (School, huisarts, etc) op het AZC terrein worden gerealiseerd. Bij een kleiner AZC moet de gemeente dat regelen en moeten de asielzoekers gebruik maken van de faciliteiten in het dorp, wat dus extra druk betekent voor huisarts en scholing. Dit is één van de aspecten die moet worden meegenomen/afgewogen bij het opstellen van de verschillende scenario’s die naar de raad gaan

Hoe staat de ChristenUnie erin?

We zijn voor een menswaardige opvang van vluchtelingen en zijn niet vooraf tegen een AZC. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten worden opgevangen en alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet de nodige zorgen hebben over het verzoek, zorgen die ook door omwonenden en inwoners d.m.v. brieven naar de raad zijn gestuurd. Dat zijn zorgen over de locatie, de grootte daarvan, samenstelling van de groep, het aantal asielzoekers dat er gehuisvest moet worden, wat de gevolgen zijn voor de veiligheid en nog veel meer punten. Wat ons betreft staat nog steeds de vraag; "Wat is er nodig voor zowel asielzoekers als omwonenden om tot een goed geregelde opvang te komen?" centraal.

De ChristenUnie heeft veel vragen gesteld en aandachtspunten meegegeven aan het college om die mee te nemen in gesprek met het COA.

Wat hebben jullie de afgelopen zomer gedaan m.b.t. het AZC?

Wij hebben diverse gesprekken gehad met omwonenden en andere inwoners die zorgen hebben over het AZC. We zijn geraakt door de onzekerheid en angsten die er leven onder de omwonenden. Wij vinden het belangrijk om naar hen te luisteren en de vragen en bezwaren mee te geven aan het college en aan het COA zodat dat deze vragen goed beantwoord worden in het proces.

Wat gaat er nu gebeuren?

Wanneer het COA meer informatie heeft en er een concreet verzoek ligt komt het college van BenW met verschillende scenario’s naar de gemeenteraad. Dan is de raad weer in de gelegenheid om aan te geven of de vragen die zij in juni gesteld hebben voldoende zijn beantwoord en de in de door het college opgestelde scenario’s voldoende zijn verwerkt. Het college zal dan, met in achtneming van het gehoorde in de raad, een definitief besluit nemen.

Worden we als omwonenden en inwoners wel gehoord door de politiek?

Ja, we luisteren naar de geluiden die er leven en nemen de vragen en zorgen mee in het proces. Tijdens individuele gesprekken en tijdens de raadsvergadering hebben we veel vragen en bezwaren gehoord en die wegen wij mee. Ook vinden we het belangrijk dat in het vervolgtraject een participatie en communicatietraject opgestart wordt door het college, maar dan moet er eerst wel meer duidelijk zijn van wat het COA nu wil.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel