• Information
  05 december 2022

  Weblog: Niet bouwen, wel onder de pannen - Lyda Sneevliet-Radstaak

  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en dat lukt, zo merk ik ook bij mijn eigen moeder, wonderwel door de inzet van mantel- en thuiszorg en nog een heel scala aan maatregelen. Maar toenemende fysieke klachten maken, na Corona, dat ze steeds minder onder de mensen komt. Auto en fiets zijn weggedaan, er staan twee rollators, ze redt zich nog. Maar het wordt wel stil in huis. Ze is veel alleen.
 • Information
  03 december 2022

  Recreatie en Toerisme in de gemeente Oldebroek

  In juni 2018 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde ‘Structuurvisie permanente bewoningrecreatiewoningen’ vastgesteld. Eigenaren van recreatiewoningen die gebruik maken van deze structuurvisie storten ter compensatie van het verlies van een recreatief object een financiële bijdrage (vereveningsbijdrage) in een fonds dat ‘Reserve Recreatie en Toerisme’ wordt genoemd. Het doel van dit fonds is om het toeristische en recreatieve product van onze gemeente te verbeteren en versterken. Dit gebeurt onder andere samen met het Toeristisch Platvorm Oldebroek (TPO) Het budgetrecht van dit fonds ligt bij de gemeente. De raad wordt gevraagd om een bedrag van 73.000 euro vast te stellen voor de uitvoeringsparagraaf van 2023
 • Information
  02 december 2022

  Recreatie en Toerisme

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd € 73.000,-- beschikbaar te stellen voor recreatie en toerisme. Dit voorstel is besproken in de commissievergadering van 30 november 2022. In de gemeenteraad op 15 december 2022 zal er een definitief besluit over worden genomen.
 • Information
  02 december 2022

  Beschermd wonen (BW) en Maatschappelijke opvang (MO)

  Op donderdag 1 december is tijdens de commissievergadering Samenleving & Bestuur gesproken over BW en MO. Het CDA ondersteunt deze thema’s van harte en is positief over de zorg en aandacht voor de betrokken personen. Het CDA vraagt wel blijvende aandacht voor communicatie, afstemming en openheid richting de burgers, wanneer voor deze zorggroep woonruimte wordt gezocht.
 • Information
  01 december 2022

  Tijdelijke portefeuilleverdeling college Elburg

  ELBURG - Wethouder Willem Krooneman is wegens ziekte enige tijd afwezig. Ons college leeft met hem mee en wenst hem en zijn gezin een goed herstel toe. De portefeuille van wethouder Willem Krooneman is voor de komende periode tot en met de kerstvakantie verdeeld over de andere portefeuillehouders.
 • Information
  30 november 2022

  Wethouder Beerd Flier heel tevreden

  Na de laatste bijeenkomst van “Versneld wonen” kijkt wethouder Beerd Flier hier heel tevreden op terug. De opzet van de bijeenkomsten was om de inwoners van de verschillende kernen van Oldebroek te betrekken bij de huisvestingproblematiek.
 • Information
  29 november 2022

  Wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing: Warm en veilig

  Opnieuw hebben we te maken met een crisis. En weer is die van een heel andere aard dan de crisissen hier voorafgaand. Deze energiecrisis raakt ons allemaal. Een crisis waar sommige mensen letterlijk koude rillingen of ‘de bibbers’ van krijgen. Prijzen voor energie, verwarming rijzen de pan uit. Verwarming lijkt onbetaalbaar te worden. Naast dat er veel over de financiële gevolgen wordt gedacht en gesproken zijn er ook andere gevolgen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. En ook daar moet aandacht voor zijn. Want naast een warme winter gun ik u allen ook vooral een veilige winter.
 • Information
  29 november 2022

  Gesprek met Erwin Draaijer: SGP vindt dat ook verenigingen ee vangnet verdienen voor hoge inflatie en energiekosten

  OLDEBROEK - Zorgvuldig samenleven is een speerpunt van de SGP Oldebroek. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de verenigingen. De SGP Oldebroek vindt dat verenigingen van onschatbare waarde zijn voor dze samenleving. Nu de energieprijzen flink zijn gestegen zijn er noodmaatregelen genomen voor inwoners en bedrijven. 'Maar niet voor onze subsidieontvangers terwijl zij er wel mee geconfronteerd worden, ' zegt de SGP.
 • Information
  29 november 2022

  Digitale bijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten

  ELBURG - Ook in de gemeente Elburg wonen arbeidsmigranten. De afspraken hierover staan in de notitie Doelgroepenbeleid van gemeente Elburg. In 2021 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om de afspraken op bepaalde onderdelen aan te scherpen. Het bureau Public Result heeft hierbij geholpen en heeft in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn.