OLDEBROEK - Voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni jl. spraken de boeren de gemeenteraad van Oldebroek toe. Daarin uiten zij hun zorgen over de voorgestelde startnotitie over de stikstofplannen van het kabinet (Nationaal Programma Landelijk Gebied). De oproep werd gedaan om onze verantwoordelijkheid te nemen en in gesprek te gaan.

De SGP Oldebroek heeft daarom het initiatief genomen om een avond in het gemeentehuis van Oldebroek te organiseren om gehoor te geven aan deze oproep en een constructief gesprek aan te gaan met de boeren. Met de SGP-fracties van Elburg en Nunspeet, is dinsdagavond 19 juli het gesprek aangegaan met de ‘Stikstofgroep EON’. Daarbij waren ook aanwezig Evert Mulder, Gelders Statenlid, en Roelof Bisschop namens de Tweede Kamerfractie van de SGP.

Raadslid Gerard Vlieger ziet terug op een goed gesprek: “Het is belangrijk dat we in onze eigen specifieke rol en verantwoordelijkheid in gesprek blijven met elkaar en dat was ook de inzet van deze avond. We hebben inhoudelijk van gedachten gewisseld over onder andere de zogeheten PAS-melders, de kritische depositie waarde (KDW’s), de gehanteerde modellen, de waarde van innovatie, het grondgebruik en -beheer en de voedselvoorziening’’.

De insteek van de SGP is dat alle sectoren bijdragen en niet alleen de boer. Als er reductie van stikstofuitstoot moet plaatsvinden, dan geldt dit voor alle sectoren. Om tot een oplossing te komen in de stikstofproblematiek is het belangrijk dat we met de boeren praten en niet over de boeren. Anders is een oplossing voor de stikstofproblematiek ver weg. Willen de plannen uitvoerbaar zijn, dan horen de boeren daarom ook onderdeel van het plan te zijn. Het is dan ook nodig dat hun kennis en initiatieven verder gebracht wordt binnen bestuurlijk Nederland. De inspraak van boeren bij boerenorganisatie zoals bijvoorbeeld LTO Nederland is dan ook van groot belang aangezien deze organisaties aan tafel zitten bij de invulling van de gebiedsgerichte aanpak die de komende periode wordt opgesteld.

Verder is het van belang wat de SGP betreft dat er geen sprake kan zijn van gedwongen onteigening van boeren. “De doelen van deze plannen zijn het bieden van een levensvatbare kwalitatieve toekomst voor onze boeren en ook dat er sprake is van natuurverbetering’’ vervolgt raadslid Gerard Vlieger. “En dat is ook wat de SGP voorstaat. We moeten als zorgvuldig rentmeester met onze schepping omgaan en er moet ruimte zijn voor onze boeren om met perspectief naar de toekomst toe te kunnen ondernemen, dit moet wat SGP betreft gelijkwaardig zijn’’. Het is hierbij belangrijk dat er gezocht wordt naar een nieuwe balans. Er is jarenlang geïntensiveerd, aangemoedigd door grote spelers in de markt en daarom moet er ook tijd gegeven worden om te extensiveren waarbij de voedselzekerheid gewaarborgd blijft. De boeren moeten weer bestaanszekerheid en rechtszekerheid krijgen om zo perspectief te hebben naar de toekomst.

We zien terug op een goede avond waarin iedereen vanuit zijn perspectief, kennis en verantwoordelijkheid zijn inbreng heeft gegeven. Wat SGP Oldebroek gaan we verder op deze ingeslagen weg en blijven we de komende tijd met elkaar in gesprek om zo samen te zoeken naar een oplossing in deze stikstofproblematiek.

Deel dit artikel