OLDEBROEK - Maandag 18 juli vond er een ontmoeting plaats tussen leden van de ChristenUnie fractie en Werkgroep Stikstof Elburg Oldebroek Nunspeet (EON). Directe aanleiding was het inspreken van deze werkgroep in de raad van 30 juli jl. en de uitnodiging richting de fracties om in gesprek te gaan, om zo beter zicht te krijgen welke zorgen de agrarische sector heeft bij het huidige beleid van de overheid. Zorgen die recentelijk weer zijn toegenomen na de lancering van het stikstofplan van het kabinet met het daarbij behorende en al veel besproken ‘kleurenkaartje’

Met de lancering van het stikstofplan probeert het kabinet uit een impasse te komen die is ontstaan nadat de raad van state oordeelde dat de staat zich niet aan de wet hield met het toen gehanteerde Programma aanpak Stikstof (PAS). Met als gevolg dat dat beleid per direct stopgezet is.

Werkgroep EON vroeg dan ook als eerst aandacht voor de PAS-melders. Deze groep agrariërs konden in het verleden volstaan met een melding van berekende stikstofbelasting op kwetsbare grond, maar door een uitspraak door de raad van state moeten melders alsnog over een vergunning beschikken. Daar moet echter eerst stikstofruimte beschikbaar voor komen. Het wachten daarop en de onzekerheid daarover zorgt voor financiële, maar vooral ook emotionele schade bij betreffende boeren en hun gezinnen. Een oplossing voor deze groep agrariërs dient, volgens de werkgroep, met voorrang geregeld te worden

We spraken over KDW (Kritische Depositie Waarde) en de gestelde normen, deze worden door de werkgroep als niet realistisch gezien. Ook het gelanceerde kleurenkaartje met volgens de werkgroep onhaalbare doelen helpt daar niet bij. Het kaartje met de daarop aangegeven doelen is ondertussen in Den Haag ook alweer onderwerp van discussie geworden. Daarnaast is het nu gelanceerde plan waarin alleen de agrarische sector ‘aangepakt’ wordt een doorn in het oog. De stikstofaanpak vraagt om een integraal plan waarin alle sectoren bijdragen om de benodigde doelen te behalen.

Boeren staan open voor innovatie en willen graag meedenken in oplossingen, want ook zij zien dat er wat kan en moet veranderen en zien ook tal van mogelijkheden daartoe, waar binnen de sector al aan gewerkt wordt. Wij vinden het als ChristenUnie fractie Oldebroek belangrijk om innovatie te blijven stimuleren. Voorwaarde is echter wel een juridische waarborging van deze innovaties vanuit de sector van belang voor de lange termijn, hoe tellen ze mee in de opgave van de reductie stikstof.

Het uitblijven van zekerheid, gebrek aan perspectief, eenzijdige regelgeving en wantrouwen van landelijke politiek in de sector maakt, volgens de leden van de werkgroep, dat de agrariërs zich in een hoek gezet voelen. Een zak met geld in ruil voor het boerenbedrijf is volgens deze gepassioneerde agrariërs niet de oplossing. ‘Je besluit niet op een dag, laat ik boer worden, nee, je bént boer met hart en ziel en dan ga je vol voor je bedrijf!’ Het boerenbedrijf gaat dan ook verder dan het eigen erf en de boeren zouden graag meer aan natuurbeheer willen bijdragen. Rentmeesterschap, zorgdragen voor de schepping zien ook deze boeren, net als de ChristenUnie, als een opdracht.

Het was goed en waardevol met elkaar in gesprek te zijn, te zoeken waar we elkaar kunnen vinden om zo als boeren en lokale politiek op te kunnen trekken in dit ingewikkelde stikstofdossier. Afgesproken is om contact te houden en elkaar binnen niet al te lange tijd weer te ontmoeten.Wij, als lokale ChristenUnie blíjven de zorgen en (nieuwe) signalen van onze boeren doorgeven aan zowel onze provinciale- als landelijke fracties.

Popke Graansma, Wim-Henk Peggeman, Erna van den Bosch-Pleijter

Deel dit artikel