ELBURG - Op maandag 26 september 2022 vergadert de gemeenteraad om besluiten te nemen. De vergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda

Op de agenda van deze vergadering staan o.a. de volgende onderwerpen

• Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen ODNV

• Raadsvoorstel Wimpel 6

• Vaststelling bestemmingsplan “Huisdijk 18 en 18a”

• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ”

• Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling jaarrekening 2021

De actuele en volledige agenda is via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl in te zien. Daar vindt u ook de stukken bij elk agendapunt.

Voorbereiding

De raadsleden hebben de besluiten voorbereid volgens de BOB-methode:

Beeldvorming: eerst hebben de raadsleden ambtenaren bevraagd. Daarbij hebben burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid gekregen om een opvatting over de voorstellen duidelijk te maken.

Oordeelsvorming: het ‘Goede Gesprek’ met elkaar gevoerd over de voorstellen.

Besluitvorming: tijdens de raadsvergadering komt het aan op het nemen van besluiten. Dat gebeurt na een debat over suggesties om de voorstellen te verbeteren. Raadsleden kunnen met moties, amendementen richting geven aan de manier waarop dingen gebeuren of zelf een initiatiefvoorstel indienen.

Vergadering bijwonen

Belangstellenden zijn welkom in de raadszaal van het gemeentehuis, of kunnen de vergadering in beeld en geluid volgen via de website www.elburg.nl/raadsvergadering. Daar kunt u ook vergaderingen terugkijken.

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel