WEZEP - In samenwerking met de afdelingen Elburg en Nunspeet organiseerde de ChristenUnie Oldebroek een avond te Wezep, met als thema stikstof. Dit thema leeft enorm in onze regio. Agrariërs kampen met onzekerheden, missen perfectief en voelen zich niet gehoord.

Als ChristenUnie hebben we in de raadszaal de toezegging gedaan om onze lijnen met de fracties in Den Haag en de provincie te gebruiken om het geluid van onze agrariërs over te brengen. Na een gesprek op 1 oktober met Tweede Kamerfractieleden Gert-Jan Segers en Pieter Grinwis, was 6 oktober de beurt aan onze Provinciale Statenleden Dirk Vreugdenhil en Freek Rebel.

Hoewel de avond in eerste instantie voor leden bedoeld was, ging er ook een uitnodiging richting Stikstofwerkgroep E.O.N. (Elburg, Oldebroek, Nunspeet) en Stichting De Vier Merken (Polder Oosterwolde). Wij zien deze twee groepen als belangrijke gesprekspartners in het werken naar de doelen die gesteld worden.

De avond werd geopend door fractievoorzitter Maroeska Veldkamp (Elburg) samen lezen uit de bijbel en gezamenlijk gebed, een onmisbaar begin van deze avond.

Onder leiding van gespreksleidster Annegreet Peggeman werd het programma vervolgd.

Stichting De Vier Merken startte de avond, bij monde van melkveehouder J.W Schoonhoven met een presentatie van hun ‘Gebiedsplan Polder Oosterwolde’ Een ambitieus plan door 18 agrariërs in de polder van Oosterwolde. De stichting wil zich richten op extensiever boeren, weidevogelbeheer, meer biodiversiteit en een goed verdienmodel voor de boer. Om het plan te kunnen realiseren is onder andere de aankoop van een, in een aangrenzende gemeente gelegen, voormalig biologisch melkveebedrijf cruciaal. Dit bedrijf werd twee jaar geleden aangekocht door de provincie Gelderland en recent weer te koop gezet. De hoop is dat de provincie het bod, welke inmiddels door de stichting is gedaan, zal aanvaarden. Dan kunnen nieuwe stappen gezet worden ter realisatie van dit gebiedsplan.

Daarna was het woord aan de Stikstofwerkgroep E.O.N door melkveehouder W. Boonestro. Hij nam ons allen mee in het onbegrip, frustraties en wat gebrek aan perspectief doet met boeren en hun gezinnen. Er zijn veel vragen richting de provincie. Werkgroep E.O.N. geeft aan zich ook zeker verantwoordelijk te voelen voor de natuur, Gods schepping, maar een oplossing kan niet alleen van de boeren verwacht worden. Hun oproep is: kijk breder, integraal en laat opgekochte stikstof ten goede komen aan PAS-melders en aan boeren die willen blijven boeren. Er volgde ook een indringende oproep richting onze Statenleden; denk om Gods schepping, neem besluiten die een christen-bestuurder kan verantwoorden.

Na de boeren was het woord aan onze ChristenUnie Statenleden Dirk Vreugdenhil en Freek Rebel.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie werden de aanwezigen meegenomen in regelgeving, genomen beslissingen en hobbels die er nog zijn omtrent het terugdringen van stikstof. Kernboodschap: nieuwe balans tussen welvaart en groei. Het is een complex vraagstuk, maar wat voorop staat volgens Dirk en Freek is dat van gedwongen uitkoop geen sprake kan zijn en dat een oplossing niet alleen van de boeren moet en kan komen. De provincie was al goed op weg naar een oplossing met een gebiedsgerichte aanpak, opgesteld met alle betrokken sectoren en partijen, met haalbare doelen voor boer en natuur.

Echter zorgde het veelbesproken kaartje weer voor veel onrust en onzekerheid.

Dirk en Freek kennen en delen de pijn van de boeren, weten waar het schuurt. Ze gaan veel de provincie in om aan ‘de keukentafel’ in gesprek te gaan met boeren, want het is belangrijk om als bestuurder contact te houden en gevoed te worden door verhalen vanuit de praktijk. Van groot belang is dat er in de plannen duidelijk toekomstperspectief voor de agrariërs is die door willen met het bedrijf.

Er wordt afgesproken om de lijntjes ook in onze gemeentes vast te blijven houden.

Na deze presentatie was er ruimte voor debat. Een debat waarin plaats was voor de moeite en emoties bij de agrariërs. Rode lijn bij vele inbrengers is de onzekerheid die het inconsequente beleid van de overheid met zich mee brengt. Dat laatste is niet alleen voor de agrariërs zo, maar ook voor de statenleden een probleem. Waar de provincie goed op dreef is om met het werken aan oplossingen loopt het vaak weer spaak door het niet nakomen van afspraken door de landelijke overheid.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en ondertussen was er de mogelijkheid om met elkaar na te praten over deze avond.

Deel dit artikel