Foto CU Oldebroek

Foto CU Oldebroek

- Met het vaststellen van de begroting is het duidelijk waar het college zich de komende jaren op gaat richten. Hiermee komt een eind aan een proces dat begon met de verkiezingen dit voorjaar. De partijen die de coalitie vormen, het CDA de SGP en de ChristenUnie” hebben bij de installatie van het college een bestuursakkoord gepresenteerd met de titel: “Oldebroek voor u – een duidelijke koers”. Een akkoord met daarin de plannen die zij graag willen verwezenlijken.

Het college is daarmee aan het werk gegaan en heeft de plannen uit het akkoord verwerkt in de begroting voor 2023. Daarnaast is er het “College uitvoeringsprogramma 2023-2026” opgesteld. Hierin staat duidelijk verwerkt wat er aan nieuw beleid voor deze periode wordt ingezet. Zo is in één oogopslag inzichtelijk wat er aan nieuwe beleid is, wat het gaat kosten en wanneer het in de komende periode wordt opgepakt.

Het college merkt terecht op: “Ondanks het positieve meerjarenperspectief moeten we ons niet rijk rekenen”. De ChristenUnie deelt dit standpunt en wil werken aan een gezonde financiële huishouding voor onze gemeente. Zo zijn er de nodige reserveringen gemaakt om ons te wapenen tegen hoge energieprijzen en de gestegen inflatie. Nieuwe beleid wordt veelal bekostigd met het begrotingsoverschot, met incidentele middelen, zo zorgen we ervoor dat de rekening voor het nieuw ingezette beleid niet naar de toekomst verschoven wordt.

Een kleine opsomming van de speerpunten voor de komende periode. Er wordt volop ingezet om de woningbouw in onze gemeente te versnellen, tot 950 nieuwe woningen voor 2030, waarvan er eind 2026 zo’n 600 al van gerealiseerd moeten zijn. Er is extra geld uitgetrokken om dat te bereiken. Het college komt in 2023 met voorstellen voor uitbereidingslocaties woningbouw en bedrijfslocaties. Inzetten op verkeersveiligheid. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan wordt geactualiseerd, dat doen we samen met de inwoners. Er worden maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg te verbeteren.

Op twee punten heeft de ChristenUnie nog extra de nadruk op gelegd d.m.v. het indienen van een motie getiteld “Aandacht voor energiearmoede” en de motie “Een energieadviseur langs elke deur”. Bij de eerste motie vragen we het college om te onderzoeken of we inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, die ondanks maatregelen vanuit het rijk nog in de financiële problemen komen door de hoge energieprijzen, extra kunnen helpen. Met de tweede motie willen we ervoor zorgen dat de mogelijkheden voor duurzaamheid nog beter onder de aandacht van onze inwoners komt. Wij pleiten voor een proactieve aanpak. Beide moties zijn in stemming gebracht en aangenomen door de raad.

Naast de moties van de ChristenUniemoties zijn ook de ander 10 ingebrachte moties aangenomen. Net als een amendement op het voorstel. We kijken terug om een mooi debat in de raad, een debat waar we constructief met elkaar de begroting en het “College uitvoeringsprogramma” hebben besproken. We zijn dankbaar met de unanieme instemming van alle partijen met de begroting 2023. We hebben de dank uitgesproken aan college, ambtenaren en aan allen die gezorgd hebben dat er weer een nieuwe begroting ligt voor de komende periode. We bidden het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en Gods onmisbare zegen toe bij de uitvoering van het voorgenomen beleid.

We verwijzen u voor het lezen van de gehele inbreng en de ingediende moties naar onze website www.oldebroek.christenunie.nl

Fractie ChristenUnie Oldebroe

Deel dit artikel